Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

ÅRSMELDING

Årmelding for Sømna menighetsråd/Sømna kirkelige fellesråd.

ÅRSMELDING 2021

for
Sømna menighetsråd/Sømna kirkelige fellesråd

 

                
Medlemmer i Sømna menighetsråd/fellesråd i 2021


1.    Siv Meyer                Leder
2.    Ann Karin Moen       Nestleder
3.    Ingrid Strand
4.    Steinar Fagernes
5.    Mariann Hanssen
6.    Nils Nyborg

Varamedlemmer

1.    Marian Grude
2.    Mette Reinfjord
3.    Hege Marie Nielsen
4.    Leif Edvardsen
5.    Roy Helge Dahle
6.    Arne Finseth


Kommunens representanter etter kommunevalget:
Leif Edvardsen, fast representant
Jan Inge Tjøsvoll, Vara

 

I 2021 ble det avholdt 5 møter og behandlet 60 saker.


Litt statistikk:
I 2021 ble det holdt 31 gudstjenester med til sammen 1384 deltakere som gir et gjennomsnitt på ca. 45 deltakere pr gudstjeneste. Det var 21 nattverdgudstjenester med til sammen 241 deltakere. Av kirkelige handlinger var det 14 dåp, 26 konfirmerte, 4 vielser og 24 gravferder. Det ble holdt 10 sykehjems andakter på Sømna omsorgssenter.
Økonomi:
Regnskapet er gjort opp med et underforbruk på kr. 92.823,-. Sum driftsinntekter var på kr. 3.757.863,- der det kommunale tilskuddet utgjorde kr 2.489.371,- (inkludert 60.000,- som er øremerket Lime). På inntektssiden er også statlige tilskudd, refusjoner og gaver.
I offer/innsamlet kom det i 2021 inn kr. 16.986,- til egen virksomhet og kr. 17.825,- til annen virksomhet.
På utgiftssiden var lønn og sosiale utgifter på kr. 2.662.091,-. Strømutgiftene til kirka var på kr 112.879,-. De høye strømprisene på slutten av 2021 fikk ikke så stor påvirkning på de totale strømutgiftene siden det var veldig billig strøm på begynnelsen av året.
Det må også bemerkes at i november 2019 ble Helgeland Sparebanks avdeling i Sømna nedlagt. Dette betyr at vi må kjøre til Brønnøysund for å sette inn kontanter (kollekten). Sømna menighetsråd/fellesråd gjorde i 2021 et vedtak nr.36/21 som gjaldt hvor ofte det bør settes inn offer.

Kirken:
Det er blitt uført vedlikeholdsarbeid på taket av kirken, Eirik Nicolaisen har skiftet ut 78 skifer med nye. Den siste av i alt tre serier med kirketekstiler ble innviet 25. desember. Den siste fargen ut var hvit, og var som de to foregående seriene laget av tekstilkunstner Magdalena B. Borch. Det ble innført ny liturgi for almenn serie.
Våren og høsten 2021 ble det gjennomført en foredragsrekke «Kirken som kulturbærer», dette med støtte fra Sør-Hålogaland bispedømme. Til sammen ble det gjennomført 6 foredrag.
Grunnet pandemien, ble konfirmasjonen flyttet til 19. september, da hadde vi to gudstjenester hvor det var tillatt med 170 personer i kirken på hver gudstjeneste.
2021 ble et år som var påvirket av diverse restriksjoner. Dette påvirket antallet gudstjenester som ble gjennomført, og ikke minst antallet deltagere ved de kirkelige handlingene, og dermed også innsamlet kollekt som ble lavt også dette året. Frem til sommeren ble de fleste gudstjenestene streamet, men vi så etter hvert en nedgang i hvor mange som klikket seg inn på nett, og reduserte derfor gudstjenestene som sendes på nett.


Kirkegården:
Det ble montert ny varmekabel for strøsand-kassen, og ny utekontakt på nordsiden av kirken. Tilgjengelige midler i budsjettet gjorde at det på slutten av 2021 ble innkjøpt en robotgressklipper som er tenkt å bli brukt på den nye delen av kirkegården hvor det ikke er satt opp så mange gravstøtter enda.

 

Speider:
2021 er det 23. året vi driver speiderarbeid i Sømna. Ved utgangen av 2021 teller vi 36 speidere i Sømna inkl ledere. Dette er en oppgang fra 2020, og vi har hatt et jevnt tilsig av nye speidere i løpet av året.  Sømna-speiderne har fortsatt to patruljer: Vandrer I som utgjør årskullene 4.-7.-klasse, og Vandrer II/førerpatruljen som utgjør årsklassene 8. Klasse - 2.vg. Begge patruljene har ukentlige speidermøter.
Også i 2021 har smitteverntiltak knyttet til covid 19 gitt føringer og begrensninger på driften av speidern. Fra starten av året og fram til sommeren ble møter stort sett holdt utendørs. Ved felles speidermøter har patruljene blitt holdt adskilt så langt det har vært mulig. Fra september til desember hadde vi tilnærmet normal drift.
I 2021 har kanoene som vanlig vært i bruk av skolene ved flere anledninger. I forbindelse med et transportuhell ble en av kanoene ødelagt. I løpet av høsten skaffet skolen en ny kano. Vandrer II hadde i juni en kanotur til Holandsbua, Turistforeningens hytte ved Holandsvannet. I november var Vandrer II på overnattingstur til Namsos og Steinkjer med besøk i blant annet i Oasen og på Lasertag.  Felles semesteravslutning med grøtservering og speideropptakelse ble holdt på LIME i desember. Flere av speiderne i førerpatruljen har i 2021 vært engasjert med arbeidsoppgaver i driften av ungdomsklubben LIME med blant annet PR, media og teknisk.
I 2021 har speideren hatt både felles- og patruljevise ledermøter der de viktigste sakene har vært lederrekruttering, programplanlegging og organisering av det lokale speiderarbeidet. Gruppeting/årsmøte ble avholdt 11.03.21. Speiderstyret har i 2021 bestått av Per Weibye (gruppeleder), Nils Nyborg (nestleder), Line Sivertsen, og George Anthony Collington-Hanna. Styret har hatt ett møte i 2021. Under Per Weibye sin delvise sykemelding har styret og øvrige lederne tatt mere ansvar. Dessuten har Kathrine Haugen vært engasjert som vikar for Per. Sømna-speideren driver klubbhuset LIME i samarbeid med Sømna menighet og Berg Misjonskirke. Line Sivertsen har vært speiderens representant til Husstyret for LIME i 2021.
For Sømna KFUK-/KFUM-speidere, Per Weibye, leder

 


Lime:
Klubbhuset LIME er et trosopplæringstiltak for ungdommer drevet i samarbeid mellom Sømna KFUK-/KFUM-speidere, Berg Misjonskirke og Sømna Menighet. Lime ledes av husstyret som i 2021 har bestått av:
•    Sømna speiderne: Line Sivertsen
•    Berg Misjonskirke: Gunnar Thrana og Tore Piekut (nestleder)
•    Sømna Menighet: Steinar Fagernes, Heidi Frich Andersen og Per Weibye (leder)
•    Ungdomsklubben LIME: Svein Larsen (grunnet pandemien har vi ikke fått supplert husstyret med ytterligere en ungdomsrepresentant)

I 2021 har LIME hatt følgende ungdomsarbeidere: Harald Laukholm, Hanne Einvik og Karna Buvik (tom juni -21), Svein Larsen, Kirstin Louise Moen og Lea Hjelmseth (de to sistnevnte fom okt -21). Ungdomsarbeiderne er ansatt/lønnet på timebasis. Fom sept -21 har Johanne Arnøy hatt jobben med å vaske klubbhuset. Med ansatte ungdomsarbeidere og voksenledere er det avholdt 2 ledermøter for planlegging og tilrettelegging av driften på Lime. Husstyret har ikke avholdt møter i 2021. Under Per Weibye´s delvise sykmelding i 2021, har Kathrine Haugen og Tone Sund vært engasjert som vikarer og voksenledere på LIME.

Bruksområdet til huset har i 2021 vært klubbhus og lager for speiderne, konfirmantsamlinger, ungdomsklubb hver fredag og annenhver tirsdag, foruten ulike ledermøter. I 2021 har konfirmantforeldre gått natteravn på Berg hver fredag LIME har holdt åpent.

Smitteverntiltak knyttet til covid19 har i 2021 satt mange begrensninger for aktiviteten på LIME. Fram til sommeren hadde vi ikke anledning til å blande årsklasser. LIME fredag hadde derfor klassevise samlinger for 8., 9. og 10. klasse tredjehver uke. Fra om med høstferien og fram til nedstengning i desember var LIME åpen for alle ungdommer fom 8. klasse. Vi samlet da mellom 35-50 ungdommer hver fredagskveld. Juleverksted på LIME i desember samlet i underkant av 20 ungdommer.

Corna-begrensningene har undergravd mange av de strukturer som har bygget og holdt LIME-miljøet bredt og bærekraftig basert på flere ulike aktiviteter og treffpunkter. Begrensningen med å blande årsklasser satte stopper for ledertreningsarbeidet med bruken av ledere på klubbkvelder for yngre ungdommer. LIME-kiosken har derfor ikke vært en arena for ledertrening der konfirmantene tidligere fikk opplæring av eldre medledere. Av samme grunn ble det bare arrangert 1 jentekveld på LIME i 2021. Lavere besøkstall og utvidet åpningstid på den lokale matvarebutikken har dessuten redusert omsetningen i LIME-kiosken betydelig. Dette har utfordret oss til å tenke nytt både mht til meny og organisering. Av den grunn ble det mot slutten av året innkjøpt en popcornmaskin for midler LIME fikk fra fjorårets 10. klasse. I løpet av høsten fikk vi ny kortterminal etter at den gamle tok kveld. I 2021 ble det også gjort en gjennomgang på det elektriske anlegget som resulterte i noen mindre utbedringer.

Over tid har ungdomsklubben LIME innarbeidet seg som et viktig tiltak for ungdommene i vår kommune. Sømna kommune skriver i sin Handlingsplan for 2022-2025: «Det er viktig å holde fokus på velfungerende tiltak som for eksempel ungdomsklubben LIME». Vårt oppdrag er å videreføre de kvaliteter som gjør LIME betydningsfull for ungdommene her vi bor.
 
For Husstyret på Lime, Per Weibye, Leder

 

Diakoniutvalget:
Sømna Diakoniutvalg har i 2021bestått av Heidi Frich Andersen, Kathrine Haugen, Bergit Borgos, Sølvi Malm og Ingrid Strand (menighetsrådets representant. Det er blitt avholdt et møte i 2021. Utvalget har delt ut blomster til de som har fylt runde år (80, 85, 90, 95, 100).

 

Olsok-gruppa
Sømna menighet har i over ett år hatt en gruppe i gang som arbeider med utvikling av Olsok-feiringen i Sømna, i samarbeid med kommunen og historielaget. Gruppa består av Roy Magnus Langås, Tove Rørmark (Helgeland museum), Jon Erik Rørmark (Historielaget) og Heidi Frich Andersen som for tiden leder arbeidet. Vi kommer i år til å søke prosjektmidler til flere store prosjekter som er planlagt.  Prosessen er pr dags dato i gang.
Sømna, 10.03.2022
Heidi Frich Andersen, sokneprest

 

Menighetsbladet:
Redaksjonen besto av Heidi F. Andersen, Kathrine Haugen, Roy Magnus Langås og Tone J. Sund. Det ble utgitt tre utgaver av bladet i 2021. Bladet distribueres til alle husstander i Sømna, Trælnes, Rodal og Skillevika, samt til abonnenter ellers.


Personale:
Staben har vært stabil i 2021, og gjennom hele året (unntatt sommerferien) var Kathrine Haugen ansatt som trosopplærer-vikar. Takk til alle ansatte for et godt arbeid.
Organist Roy Magnus Langås startet på «Orgelspill og orgelimprovisasjon» (konservatoriet i Tromsø) og «Videreutdanning i kirkemusikk» (Vitenskapelige høgskole, Tromsø) høsten 2021. Studiet går over to år. Samlingene foregår i hovedsak i Tromsø, og Roy Magnus har fått innvilget fri med lønn de dagene han deltar i undervisningen.


Likestilling og mangfold
Staben, inkludert prest, besto i 2021 av 3 kvinner og 3 menn. Menighetsrådet/fellesrådet består av 4 kvinner og 3 menn. Leder for menighetsrådet er kvinne, det samme er leder for staben og også presten. Det jobbes med å hindre diskriminering og fremme likestilling, og dette arbeides det kontinuerlig med. Vi har i løpet av 2021 samarbeidet med frisklivssentralen for å hjelpe unge uføre med jobb trening, og dette er noe vi i fremtiden også vil være positive til.

 


Lederlønn
Kirkeverge har årslønn på kr. 679.600,-. Lønn er oppgitt i 100% stilling. Daglig leder/kirkeverge er ansatt i 50% stilling.

Sluttord:
Vi er takknemlige for at innsatsen som blir gjort av Sømna menighet, både i kirken og med barne/ungdomsarbeidet, blir verdsatt av Sømna-samfunnet. Vi vil takke Sømna kommune for et godt samarbeid.  De frivillige klokkerene fortjener en stor takk for deres gode innsats under gudstjenestene. Likeså vil vi også takke kirkevertene for en god innsats. Mange enkeltpersoner, lag og foreninger gjør også en stor innsats for menighetslivet i Sømna. Vi har et aktivt og engasjert menighetsråd/fellesråd i Sømna menighet, og de skal ha stor takk for deres innsats. Takk for alle gaver fra lag, foreninger og enkeltpersoner, disse kommer godt med i menighetsarbeidet.
Alle sammen er med på å gjøre kirka vår til en folkekirke. En stor takk til alle!


Siv Meyer                    Tone J. Sund
leder                        kirkeverge/daglig leder

 

Jun13
Torsdag 13. juni, 2024
19:00 Konsert i kirken
Nordnorsk sommerkonsert med Kor i Øyan
 
Jun23
Søndag 23. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Jun30
Søndag 30. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste med dåp i Sømna kirke
 
Jul21
Søndag 21. juli, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av 50 års konfirmanter
 
Jul29
Mandag 29. juli, 2024
13:00 Olsokgudstjeneste
På Vik gamle kirkested
 
Aug3
Lørdag 3. august, 2024
17:00 Konsert i kirken
"Sunnivas Hjertemedisin" Norske og svenske sanger på vårres vis. (Med flere lokale musikere)
 
Aug11
Søndag 11. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug25
Søndag 25. august, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Søndag 1. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep4
Onsdag 4. september, 2024
18:00 Møte iSømna MR/FR
 
Sep15
Søndag 15. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep22
Søndag 22. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter
 
Sep29
Søndag 29. september, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt13
Søndag 13. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt27
Søndag 27. oktober, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov3
Søndag 3. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov10
Søndag 10. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov24
Søndag 24. november, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des1
Søndag 1. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des8
Søndag 8. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Tirsdag 24. desember, 2024
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Des25
Onsdag 25. desember, 2024
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone