Sømna kirke på Vik i Sømna
Sømna kirke på Vik i Sømna

ÅRSMELDING

Årmelding for Sømna menighetsråd/Sømna kirkelige fellesråd.

ÅRSMELDING 2016

 

for

Sømna menighetsråd/Sømna kirkelige fellesråd

 

 

 

                                              

Medlemmer i Sømna menighetsråd/fellesråd i 2016

 

1. Ann Karin Moen                                        Leder

2. Steinar Fagernes                                         Nestleder

3. Mette Katrine Kleiven Reinfjord  

4. Mariann Hanssen                          

5. Ronald Hallgrim Peter Nielsen     

6. Sølvi Helen Antonsen Baustad     

 

 

Varamedlemmer

 

1. Norun Margrethe Arnes                

2. Hans-Ivar Slåttøy                          

3. Ida-Katrin Dahle                           

4. Rikke Hallan                                 

5. Siv Meyer                                      

6. Alf Harald Solvang                       

7. Leif Edvardsen                             

8. Odd Magne Nygård                      

           

 

Kommunens representanter frem til 1.9.2016

Turi Strømsnes Kvaløy

Leif Edvardsen (vara)

 

Etter 1.9.2016

Leif Edvardsen, fast representant

Liv Julie Wågan, vararepresentant

 

 

I 2016 ble det avholdt 7 møter og behandlet 38 saker.

 

 

Litt statistikk:

I 2016 ble det holdt 46 gudstjenester med til sammen 3946 deltakere som gir et gjennomsnitt på ca 85 deltakere pr gudstjeneste. Det var 30 nattverdgudstjenester med til sammen 936 deltakere. Av kirkelige handlinger var det 17 dåp, 28 konfirmerte, 3 vielser og 14 gravferder.

 

Kirken:

I 2016 var det 140 år siden Sømna kirke ble innviet. Dette ble markert med jubileumsgudstjeneste torsdag 16. juni kl. 19. Det var på akkurat den datoen at kirken ble innviet for 140 år siden. Det kom rundt 90 personer på gudstjenesten, og det ble en fin og verdig markering av jubileet.

I løpet av sommeren ble kirken malt, stormskader på tak og vinduer ble utbedret, og i november ble himlingen isolert. Vi hadde dugnad på kirkegården i slutten av april, og vaskedugnad i kirken i slutten av november. Vår sogneprest Even Borch valgte å førtidspensjonere seg, og det ble holdt avskjedsgudstjeneste for han 4. september. Sindri Geir Oskarsson ble ansatt som prestevikar. Det ble installert internett i kirken, et godt hjelpemiddel til undervisning av konfirmantene og ved bruk i enkelte gudstjenester.

Av arrangementer i kirken kan vi spesielt nevne «Lys Våken» hvor de som går i 6. klasse blir invitert til å overnatte i kirken. Det var god deltagelse med fine aktiviteter som vår prestevikar Sindri hadde ansvar for.

 

Kirkegården:

Den nye delen av kirkegården ble brukt flere ganger i løpet av 2016, og den fungerer bra. I løpet av sommeren var det engasjert to skoleungdommer til å male gjerdet rundt kirkegården. Dette arbeidet vil fortsette sommeren 2017 siden dette er et tidkrevende arbeid som ikke er avsluttet. Ved arrangementet «Tårnagenter» ble en gutt i 2 klasse skadet på kirkegården. En usikret gravstein veltet over foten hans, og førte til brudd. I etterkant av dette leide vi inn Torgrim Aspvik på timebasis for å sikre løse gravstøtter. Dette er noe han gjør i tillegg til sin ordinære jobb, så dette er et prosjekt som kommer til å fortsette i 2017. Kirkeverge/daglig leder begynte i 2015 å jobbe med «prosjekt festeavgifter» som gjøres på timebasis, og dette pågikk også hele 2016. I løpet av året kom det inn kr. 140 000,- fra regninger som var sendt ut på forfalt festeavgift. Det ble betalt ut ca. 51.700,- i lønn pluss sosiale utgifter til kirkevergen i forbindelse med denne jobben.

 

 

Speiderene:

2016 er det 18. året vi driver speiderarbeid i Sømna. Pr november 2016 teller vi 40 speidere i Sømna inkl ledere. Dette er en betydelig økning ift fjoråret som skyldes at vi høsten 2016, etter rekruttering av flere nye ledere, kunne starte en ny speiderpatrulje. Speiderne har ukentlige møter som for det meste holdes utendørs. For innendørsmøter benytter vi stort sett Klubbhuset LIME og Berg Misjonskirke. 

 

I samarbeid med grunneiere har Sømna-speiderne gjort en innsats for å reetablere ærfugl på Frilstadøyene. Sommeren 2016 ga dette positive resultater med hekkende ærfugl i minst ett av e-husene. I løpet av vinteren bygget speiderne 9 uglekasser som er hengt opp på 4 forskjellige plasser på Sømna. I februar hadde speiderne overnattingstur til Fredheims hytte. I mars hadde speidergruppa en dagstur til alpinbakken på Grong/Bjørgan. Siste helgen i mai dro Sømna-speiderne inkl foreldre/søsken på overnattingstur til Rypetoppen klatrepark ved Meråker. Helgen ble avsluttet med et besøk hos nonnene på Tautra Maria-kloster. I regi av kretsen deltok 6 av de eldste speiderne på patruljeførerkurs i Leirfjord i september. I oktober hadde vi speideropptakelse ifbm gudstjeneste i Sømna kirke. Felles semesteravslutningen ble holdt på klubbhuset LIME i desember. Både vår og høst har vi hatt besøk fra Brønnøy-speideren som blant annet har benyttet klatreveggen som stod oppmontert utenfor LIME i perioden april – oktober.

 

I 2016 har speideren hatt 4 ledermøter der de viktigste sakene har vært lederrekruttering, organisering og programplanlegging. Speiderstyret har i 2016 bestått av Per Weibye (gruppeleder), Tove Barlien, Line Reinfjord Bredesen og George Anthony Collington-Hanna. Styret har hatt ett møte, der de viktigste sakene var drøfting av økonomi, mht fornying av speiderutstyr, og ift klubbhuset LIME, som speideren driver i samarbeid med Sømna menighet og Berg Misjonskirke. Tove Barlien har vært speiderens representant til Husstyret i 2016.

 

 

Diakoniutvalget:

Sømna Diakoniutvalg har i 2016 bestått av Per Weibye (leder), Bergit Borgos, Ingrid Høgeli, Mary Nordhuus, Lillian Sund, Sølvi Malm og Ronald Nielsen (menighetsrådets representant). Varamedlem har vært Lilly Johansen. Utvalget har i løpet av 2016 hatt 1 møte og behandlet 5 saker. Utvalget deler ut blomster/gjør besøk til de som fyller runde år (80, 85, 90, 95, 100). 9. mars arrangerte utvalget vårfest på SOS med godt besøk. Utvalget har også vært engasjert i forbønnstjeneste for menighetens konfirmanter. Fra og med høsten 2016 har utvalget laget og servert vafler til konfirmantene i forbindelse med undervisning i kirka etter skoletid.

 

 

Menighetsbladet:

Redaksjonen besto av Kristian Arntsen, Even Borch, Tone J. Sund og Nansy Horn Hansen. Det ble utgitt tre utgaver av bladet i 2016. Til jul ble det laget en jubileumsutgave av bladet, hvor flere av våre tidligere prester fortalte fra sin tid her, og der vi også skrev litt om det omfattende restaureringsarbeidet som ble gjort på 70 tallet. Utgiftene og inntektene til bladet gikk omtrent i balanse i 2016 (kr. 1190,- i minus). Bladet distribueres til alle husstander i Sømna, Trælnes, Rodal og Skillevika, samt til abonnenter ellers.

 

 

Økonomi:

Regnskapet er gjort opp med et underforbruk på kr 2858,-.  

Sum driftsinntekter var på kr 3 510 597 der det kommunale tilskuddet utgjorde kr 2 190 000. På inntektssiden er også statlige tilskudd, refusjoner og gaver.

I offer/innsamlet kom det i 2016 inn kr 49 206,- til egen virksomhet og kr 64 619,- til annen virksomhet.

På utgiftssiden var lønn og sosiale utgifter på kr 2 406 836. Strømutgiftene til kirka var på kr 113 279,-.

Lånet på LIME er nå nedbetalt.

 

 

Lime:

Klubbhuset LIME er et trosopplæringstiltak for ungdommer drevet i samarbeid mellom Sømna KFUK-/KFUM-speidere, Berg Misjonsmenighet og Sømna Menighet. Lime ledes av husstyret som i 2016 har bestått av:

  • Sømna speiderne: Tove Barlien
  • Berg Misjonsmenighet: Gunnar Thrana og Tore Piekut (nestleder)
  • Sømna Menighet: Steinar Fagernes, Even Borch (t.o.m aug. -16) og Per Weibye (leder)
  • Ungdomsklubben LIME: Victoria Lilleng Paulsen og Jørn Ståle Baustad

 

I 2016 har LIME hatt 9 ungdomsarbeidere ansatt på timebasis. Det er avholdt 7 ledermøter med ungdomsarbeidere og medledere for planlegging og tilrettelegging av driften på Lime. Husstyret har avholdt ett møte i 2016.

 

Bruksområdet til huset har i 2016 vært klubbhus og lager for speiderne, miljøsamlinger for konfirmantene, ungdomsklubb hver fredag og annenhver tirsdag, ledermøter med ledertrening omlag en gang pr mnd, foruten ulike ledermøter. 15 ungdommer fra 10.kl - 3. vg har i 2016 deltatt aktivt som medledere i driften av LIME. Åpent hus på fredager samler mellom 40-60 ungdommer. I 2016 har konfirmantforeldre gått natteravn på Berg hver fredag.

 

Ved årsskiftet tok vi i bruk kortterminal på LIME. I februar monterte vi lyskasser i de største vinduene for blant annet å hindre innsyn. Ved hjelp av brukte deler fra kommunens lager har vi i løpet av sommeren bygd rullestolrampe på for universal tilpasning/nødutgang. I juli mottok Sømna Menighet en gave på kr 100.000,- til LIME. Gaven gjorde det mulig å innfri banklånet på klubbhuset som nå er nedbetalt. Prosjekt scenelys er ennå ikke ferdigstilt.

 

Første helgen i februar deltok medledere fra LIME som ledere på menighetens konfirmantweekend til Trondheim. Senere i februar hadde vi besøk av Josef Birgersson. Team fra Nordtun-DTS besøkt LIME i april. Etter måneder med heftig traktorkjøring rundt LIME/Berg på fredager, hadde politiet et informasjonsmøte på LIME i mars. Ordfører Andrine Oppegård Solli var på LIME i september og informerte om folkeavstemning i Sømna vedr framtidig kommunestruktur. I november gjorde vi et vellykket forsøk med oppstart av jentegruppe på LIME. Sømna menighet har søkt prosjektmidler for å videreføre tiltaket. Senere på høsten fikk vi nytt team-besøk fra Nordtun DTS og besøk fra Bønnesenterets Bibelskole på Levanger. I desember tok vi opp igjen tradisjonen med å arrangere juleverksted på LIME.

 

Personale:

2016 ble et rolig år med 14 begravelser. Jo Eriksen ble ansatt som kirketjener/kirkegårdsarbeider 1. januar. Han jobber i tillegg for forsvaret, og i hans fravær har vi leid inn Finn Roar Vågan og Torgrim Aspvik. Eivin Sund var ansatt som sommervikar, han klippet plen og gjorde i tillegg noe arbeid i kirken. I slutten av september dro hele staben på overnattingstur til Leka. Vi fikk midler fra OU (opplæring og utvikling)-styret i KA (kirkelig arbeidsgiverorganisasjon) til å gjennomføre turen. Vi hadde en flott tur med godt utbytte både faglig og sosialt. Takk til alle ansatte for et godt arbeid.

 

 

Sluttord:

Det er mange som fortjener å få en takk for innsatsen som ble gjort i 2016. De 4 i det frivillige klokker korpset gjør en flott innsats under gudstjenestene, likeså kirkevertene og sangere.

Mange enkeltpersoner, lag og foreninger gjør også en stor innsats for menighetslivet i Sømna. Takk for alle gaver fra lag, foreninger og enkeltpersoner, disse kommer godt med i menighetsarbeidet. Likeså takker vi Sømna kommune for et godt samarbeid.

Alle sammen er med på å gjøre kirka vår til en folkekirke. En stor takk til alle!

 

 

 

 

 

 

Ann Karin Moen                                            Tone J. Sund

leder                                                              kirkeverge/daglig leder

Aug15
Søndag 15. august, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Aug29
Søndag 29. august, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Sep1
Onsdag 1. september, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Sep12
Søndag 12. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med utdeling av 4-års bok
 
Sep19
Søndag 19. september, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
13:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Konfirmasjon
 
Okt3
Søndag 3. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Okt10
Søndag 10. oktober, 2021
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Salmekveld
 
Okt13
Onsdag 13. oktober, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Okt17
Søndag 17. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Presentasjon av konfirmanter 2022
 
Okt31
Søndag 31. oktober, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov7
Søndag 7. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Allehelgensdag
 
Nov21
Søndag 21. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Nov28
Søndag 28. november, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Med deltagelse av Lys Våken
 
Des1
Onsdag 1. desember, 2021
18:30 Møte i Sømna MR/FR
 
Des12
Søndag 12. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des19
Søndag 19. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Des24
Fredag 24. desember, 2021
15:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
Julaften
 
Des25
Lørdag 25. desember, 2021
11:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
1. juledag
Jan1
Lørdag 1. januar, 2022
18:00 Gudstjeneste i Sømna kirke
 
Powered by Cornerstone